Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας ηλεκτρονικά:

  1. Κωδικοί taxisnet
  2. Να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές
  3. Σε περίπτωση είσπραξης από το Δημόσιο: Φορέας που θα κατατεθεί και Στοιχεία Τίτλου Πληρωμής

Κόστος υπηρεσίας : 3 ευρώ