Απαραίτητα δικαιολογητικά:  

  1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  2. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
  3. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης Πρωτοδικείου
  4. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης Ειρηνοδικείου
  5. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του θανόντα και των νόμιμων κληρονόμων
  6. Δήλωση μεταβολής στοιχείων (Μ1) στην οποία συμπληρώνονται τα στοιχεία του θανόντα.
  7. Δήλωση σχέσεων φορολογούμενου (Μ7) στην οποία συμπληρώνονται τα στοιχεία των κληρονόμων
  8. Εξουσιοδότηση από κάθε νόμιμο κληρονόμο επικυρωμένη σε ΚΕΠ ή στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας.

Κόστος υπηρεσίας: από 15 ευρώ