Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Καταστατικά της σύστασης και τυχόν τροποποιήσεων επικυρωμένα από το πρωτοδικείο.
  2. Κωδικοί TAXIS

Κόστος Υπηρεσίας : από 20 ευρώ για Ο.Ε και Ε.Ε., από 50 ευρώ για Α.Ε.