Κάθε φυσικό πρόσωπο που φορολογείται στην Ελλάδα δικαιούται να διατηρεί έναν μοναδικό λογαριασμό, ατομικό ή κοινό, σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα, στον οποίο οι καταθέσεις είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ.

Απαραίτητα στοιχεία:

  1. Κωδικοί Taxisnet
  2. Αριθμός ΙΒΑΝ (25ψήφιο) τραπεζικού λογαριασμού

Κόστος υπηρεσίας : από 5 ευρώ