Το γραφείο αναλαμβάνει την έκδοση της μισθοδοσίας του προσωπικού σας και διασφαλίζει την εταιρεία σας έναντι συχνών αλλαγών στη νομοθεσία.

 •  Συλλογή και επεξεργασία όλων των στοιχείων για τον μηνιαίο υπολογισμό της μισθοδοσίας του προσωπικού σας, σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων
 •  Σύνταξη, εκτύπωση και ηλεκτρονική αποστολή αποδείξεων πληρωμής ανά υπάλληλο με ανάλυση αποδοχών – κρατήσεων
 • Αποστολή αρχείων μισθοδοσίας στην τράπεζα για την κατάθεση των μισθών στους προσωπικούς λογαριασμούς των εργαζομένων σας
 • Υπολογισμός επιδόματος άδειας και δώρα εορτών
 • Υπολογισμός αποζημίωσης, αδείας και απόλυσης
 • Καταστάσεις εισφορών για κάθε περίοδο κατά τομέα και κλάδο ασφάλισης
 • Απογραφή στο Ι.Κ.Α καθώς και σε Επικουρικά ταμεία, ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ.

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργατικά

 •  Ατομικές συμβάσεις εργασίας
 • Αναγγελίες και καταγγελίες συμβάσεων εργασίας
 • Άμεση ηλεκτρονική υποβολή πίνακα ωρών εργασίας
 • Παρακολούθηση προγραμμάτων επιχορήγησης νέων θέσεων εργασίας μέσω του Ο.Α.Ε.Δ.