Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων :

Η υπηρεσία απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που έχουν υποβάλει δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 του προηγούμενου φορολογικού έτους και έχουν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους τέκνα ηλικίας κάτω των 18 ετών, ή κάτω των 19 ετών τα οποία φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, ή κάτω των 24 ετών τα οποία σπουδάζουν ή έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων. Καταβάλλεται ανά δίμηνο, από την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε διμήνου και εντός 25 ημερών, με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου.

 Προϋποθέσεις:

  1. Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος) από τον υπόχρεο της οικογένειας.
  2. Η συμπλήρωση και υποβολή από τον υπόχρεο του μηχανογραφημένου εντύπου Α21, το οποίο και επέχει θέση αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, για την χορήγηση των επιδομάτων, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet.
  3. Οι αιτούντες / υπόχρεοι να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία 5 έτη πριν από το έτος υποβολής της αίτησης, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ιδίων ή των συζύγων τους ή των γονέων τους εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης και τα εξαρτώμενα τέκνα τους βρίσκονται στην Ελλάδα.

Προθεσμία υποβολής:

Η υποβολή του εντύπου Α21 αρχίζει την ίδια ημερομηνία που ορίζεται για την υποβολή του έντυπου Ε1 για το τρέχον έτος και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση Α21 μέχρι την ως άνω ημερομηνία, ο υπόχρεος καθίσταται μη δικαιούχος.

Απαραίτητα στοιχεία:

  1. Κωδικοί Taxisnet
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Α.Μ.Κ.Α. δικαιούχων και τέκνων
  4. Φωτοτυπίες ταυτοτήτων δικαιούχων και τέκνων
  5. Α.Φ.Μ. δικαιούχων και τέκνων
  6. Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας (για τα εξαρτώμενα τέκνα έως 24 ετών που σπουδάζουν)
  7. Αριθμός ΙΒΑΝ (25ψήφιο) τραπεζικού λογαριασμού

Κόστος υπηρεσίας20 ευρώ αν υποβάλλετε πρώτη φορά αίτηση για το επίδομα ή

10 ευρώ αν έχετε υποβάλλει αίτηση και το προηγούμενο έτος.