Το λογιστικό γραφείο , έχοντας πολυετή εμπειρία σε λογιστικά και φορολογικά θέματα , προσφέρει με υψηλή προστιθέμενη αξία και πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε πελάτη.


  •  Λογιστικές υπηρεσίες τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά, στο γραφείο μας ή στην έδρα της επιχείρησής σας, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. ή τα Δ.Λ.Π.
  • Σύστασεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Συγχωνεύσεις, Διακοπές, Εκκαθαρίσεις Εταιρειών
  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
  • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ
  • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης
  • Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με τους κρατικούς φορείς( Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Γ.Ε.Μ.Η., Επιμελητήρια)