Σύμφωνα με την Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 η Τράπεζα παρέχει την δυνατότητα ρύθμισης καθυστερούμενων οφειλών ή οφειλές που ενδέχεται να εμφανίσουν καθυστέρηση στο προσεχές μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο οι δανειολήπτες (οφειλέτες/εγγυητές) θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο της  «Τυποποιημένης οικονομικής κατάστασης» εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που θα του ορίσει η Τράπεζα, ώστε να μην χαρακτηριστεί ο δανειολήπτης ως «μη συνεργάσιμος».

Ενδεικτικά στοιχεία για την συμπλήρωση του εντύπου:

 1. Προσωπικά και οικογενειακά στοιχεία δανειολήπτη/εγγυητή
 2. Στοιχεία επικοινωνίας δανειολήπτη/εγγυητή και αντίκλητου
 3. Οικονομικά στοιχεία σε μηνιαία βάση (εισοδήματα, επιδόματα κτλ)
 4. Στοιχεία ακίνητης περιουσίας
 5. Λοιπά περιουσιακά στοιχεία (καταθέσεις, αυτοκίνητα, μετοχές κτλ)
 6. Στοιχεία οφειλών στο ελληνικό δημόσιο, σε ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, ιδιώτες

Απαραίτητα συνημμένα δικαιολογητικά: 

Φυσικά Πρόσωπα

 • Δελτίο Ταυτότητας/Διαβατηρίου
 • Ε1 – Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (του τελευταίου οικονομικού έτους)
 • Εκκαθαριστικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) (του τελευταίου οικονομικού έτους)
 • Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων (αν η ενημερότητα δόθηκε λόγω ρύθμισης)
 • Κατ’ ελάχιστον, τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας (για μισθωτούς) ή τελευταίο απόκομμα σύνταξης (για συνταξιούχους)
 • Αποδεικτικό ανεργίας (για ανέργους)
 • Αίτηση για απονομή σύνταξης, με υπογραφή και σφραγίδα του εκάστοτε ασφαλιστικού φορέα (για οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης) Σημείωση: Ειδικά για οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ γίνεται αποδεκτό μηχανογραφημένο αντίγραφο χωρίς σφραγίδα και υπογραφή του ασφαλιστικού φορέα

Ατομικές επιχειρήσεις και Ελεύθεροι επαγγελματίες

 • Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατηρίου
 • Ε1 – Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορέα (του τελευταίου οικονομικού έτους)
 •  Εκκαθαριστικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων ΕΝ.Φ.Ι.Α. (του τελευταίου οικονομικού έτους)
 • Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων (αν η ενημερότητα δόθηκε λόγω ρύθμισης)
 • Διαθέσιμες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. (Φ2) τρέχουσας χρήσεως και αντίστοιχες προηγούμενου έτους
 • Ε3 – Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών τριών (3) τελευταίων χρήσεων, με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας και του παραλήπτη – εφόρου ή αποδεικτικό υποβολής στο Taxisnet
 • Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (αφορά τις περιπτώσεις δανειοληπτών που ασκούν αγροτική δραστηριότητα)
 • Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας
 • Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας

 

Κόστος υπηρεσίας: από 20 ευρώ.