Υποβολή αίτησης συμμετοχής για τη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» για το σχολικό έτος 2018 – 2019

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ

1. Ωφελούμενες/οι της δράσης είναι:

– Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή/και

– Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία.

– Άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών.

– Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία.

2. Οι ωφελούμενες/οι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

–  να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές/αλλοδαποί από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

– να είναι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οί, αυτοαπασχολούμενες/οι), ή

– να είναι άνεργες/οι οι οποίες/οι να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

3. Από όλες τις ως άνω κατηγορίες εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των
Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α..

4. Σημειώνεται ότι από το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα εξαιρούνται όσοι έχουν προ-νήπια, παιδιά, εφήβους και άτομα με αναπηρία, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα πρόσκληση μόνον για την κατηγορία θέσης Β3 (Προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών των Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας) και για την κατηγορία θέσης Δ1 (Παιδιά με αναπηρία ή/και έφηβοι ή/και άτομα με νοητική αναπηρία ή/και κινητική αναπηρία – ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), ανεξαρτήτως του ύψους του οικογενειακού εισοδήματος, της κατάστασης απασχόλησης ή και εργασιακής σχέσης και οικογενειακής κατάστασης.

 

ΔΟΜΕΣ – ΦΟΡΕΙΣ

Οι Φορείς/Δομές που μπορούν να συμμετέχουν στη δράση, είναι οι εξής :

– Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί

– Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας

– Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

– Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)

Η παροχή υπηρεσιών από μονάδες φύλαξης παιδιών δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας δράσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Τα κριτήρια επιλογής αφορούν:

– στο οικογενειακό εισόδημα

– στην κατάσταση απασχόλησης, στην εργασιακή σχέση και στο είδος απασχόλησης

– στην οικογενειακή κατάσταση

ΚΡΙΤΗΡΙΑΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ
1. Ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα 90 – ((Ε-Π)/300)
Όπου:
Ε είναι το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα και Π
είναι 500€ για κάθε παιδί, ποσό το οποίο προσαυξάνεται
κατά 500€ για κάθε παιδί που εντάσσεται στα ηλικιακά
όρια του άρθρου 5 της απόφασης 17/οικ.321/ΕΥΣΕΚΤ/55417
(έως 12 ετών). Για τα εισοδήματα που ο ανωτέρω τύπος δίνει
αρνητικό αποτέλεσμα, η μοριοδότηση είναι μηδέν μόρια.
2. Κατάσταση απασχόλησης, εργασιακή σχέση και είδος απασχόλησης– οι εργαζόμενοι-ες με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης,
– οι εργαζόμενοι-ες με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
και
– οι εργαζόμενοι-ες με εργόσημο
90
– οι άνεργοι-ες, με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο
– οι μισθωτοί-ες πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου, και
– οι αυτοαπασχολούμενο-ες
85
3. Οικογενειακή κατάσταση– Δυνητικοί ωφελούμενοι που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ
με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω, και
– Δυνητικοί ωφελούμενοι που έχουν τέκνα που ανήκουν στην
ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω
50
– Δυνητικοί ωφελούμενοι που είναι χήρες-οι,
– Οι μονογονεϊκές οικογένειες,
– Δυνητικοί ωφελούμενοι που είναι διαζευγμένες-οι ή σε
διάσταση,
– Δυνητικοί ωφελούμενοι που είναι τρίτεκνοι-πολύτεκνοι,
40
– Οι μητέρες που έχουν σύζυγο που ανήκει στην ομάδα των
ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
– οι μητέρες που έχουν άνεργο σύζυγο με δελτίο ανεργίας σε
ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο
30

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενες που το οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει:

τις 27.000€ για αιτούσες που έχουν έως 2 παιδιά

τις 30.000€ για αιτούσες που έχουν 3 παιδιά

τις 33.000€ για αιτούσες που έχουν 4 παιδιά

τις 36.000€ για αιτούσες που έχουν από 5 παιδιά και πάνω

Προθεσμία Υποβολής:

14/06/2018 20:00 έως 03/07/2018 24:00

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Κωδικοί taxisnet ωφελούμενου
  2. Ταυτότητα/Διαβατήριο ωφελούμενης
  3. Α.Μ.Κ.Α. ωφελούμενης και τέκνων
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου)
  5. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φ.Ε. 2017
  6. Για μέλη Συμφώνου Συμβίωσης: Αντίγραφο Συμφώνου Συμβίωσης και εκκαθαριστικά και των δύο μερών
  7. Για αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε.: άδεια διαμονής σε ισχύ ή
    Τελευταία άδεια διαμονής ΚΑΙ Αίτηση ανανέωσης άδειας παραμονής ΚΑΙ Βεβαίωση αρμοδίου φορέα για την υποβολή της
  8. Κατά περίπτωση δικαιολογητικά σύμφωνα με την πρόσκληση

Κόστος υπηρεσίας: 10 € για την ηλεκτρονική υποβολή