Φορολογικό σχεδιασμό για κάθε οικονομική μονάδα έτσι ώστε να αποφεύγονται οι φορολογικοί κίνδυνοι και να επωφελείστε από τις φορολογικές προοπτικές, πάντα εντός των ορίων του νόμου.

 •  Υπηρεσίες επιστροφής Φ.Π.Α.
 • Υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών
 • Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική ανάπτυξης της οικονομικής μονάδας
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με Ε.Λ.Π. ή τα Δ.Λ.Π.
 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων
 • Φορολογία μεταβίβασης Ακινήτων – Κληρονομιών – Δωρεών
 • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι
 • Φορολογικοί συμβιβασμοί και προσφυγές
 • Δηλώσεις Φ.Π.Α. περιοδικές και εκκαθαριστικές
 • Διαδικασία απαλλαγής Φ.Π.Α.
 • Δηλώσεις Φ.Μ.Υ.
 • Δηλώσεις Ε.Ν.Φ.Ι.Α
 • Ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων